Dystrybucja ubezpieczeń

Spełniamy ustawowe obowiązki ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Dystybucja ubezpieczeń

Firma TC Broker działa jako broker ubezpieczeniowy. Zajmujemy się ubezpieczeniami flot pojazdów, ubezpieczeniami mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym, ubezpieczenia mienia, osobowymi oraz indywidualnymi.

Działając w imieniu „TC Broker” spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie (zwana dalej Spółką), spełniając ustawowy obowiązek wynikający z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486 z późn. zm.) informujemy, że:

1. brokerem ubezpieczeniowym jest Spółka, w związku z czym Spółka wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń, siedziba Spółki mieści się w Olsztynie (kod pocztowy 10-062) przy ul. Jagiellończyka 31 lokal U3;

2. Spółka wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zezwolenie nr 1595/09 z dnia 22.09.2009 r. Sprawdzenie wpisu do rejestru jest możliwe poprzez stronę internetową KNF pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/search/broker; sprawdzenie wpisu polega na wielokrotnym wpisaniu odpowiednich danych w odpowiednie pola znajdujące się na https://rpu.knf.gov.pl/search/broker, złożeniu, poprzez kliknięcie w odpowiedni kwadracik, odpowiedniego oświadczenia, że nie jest się robotem i kliknięciu odpowiedniego klawisza o odpowiedniej nazwie „szukaj”.

3. stosowne zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakres ubezpieczeń stanowi załącznik do informacji;

4. Spółka udziela porady, w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy, oraz wyjaśniamy podstawy, na których opiera się rekomendacja, uwzględniając złożoność umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz rodzaj Państwa działalności jako klienta.

Klienci Spółki mają możliwość złożenia pisemnego oświadczenie o rezygnacji  z udzielenia porady;

5. Spółka nie posiada akcji, udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz  zakład ubezpieczeń nie posiada akcji lub udziałów Spółki, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników;

6. w związku z proponowanym przez nas zawarciem umowy ubezpieczenia Spółka otrzymuje:

a) kurtaż brokerski płacony bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń uwzględniony w kwocie składki ubezpieczeniowej (chyba, że za zgodą Klienta zostaną poczynione odmienne ustalenia);

b) honorarium płacone bezpośrednio przez Klienta, jeżeli doszło do takich wzajemnych uzgodnień;

c) inny rodzaj wynagrodzenia, jeżeli doszło do takich wzajemnych uzgodnień.

7. wysokość kurtażu brokerskiego Spółka podaje każdorazowo wraz z przedstawianą ofertą ubezpieczenia;

8. istnieje możliwość złożenia reklamacji (wniesienia skargi) do Spółki zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową przez:

1) klienta będącego osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486 z późn. zm.):

a) reklamacja (skarga) może być złożona w formie pisemnej – osobiście, tj. w siedzibie Spółki albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.);

b) reklamacja (skarga) może być złożona ustnie, tj. osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w siedzibie Spółki

– odpowiedź Spółki nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, Spółka w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:

* wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

* wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

* określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź na reklamację Spółka przekazuje się klientowi w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku.

2) będącego osobą fizyczną ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia na podstawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348 z późn. zm.):

a) reklamacja (skarga) może być złożona w formie pisemnej – osobiście, tj. w siedzibie Spółki albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.);

b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w siedzibie Spółki

– Spółka udzieli odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, Spółka w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:

* wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

* wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

* określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź na reklamację Spółka przekazuje się klientowi w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku.

9. istnieje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie

pozasądowego rozwiązywania sporów w sposób określony właściwymi przepisami prawa. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Rzecznika Finansowego pod adresem: http://rf.gov.pl/polubowne/

Czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w ramach prowadzonej działalności brokerskiej przez Spółkę są wykonywane przez:

Jakub Jakubowski – osoba fizyczna wykonująca czynności brokerskie,

Tomasz Lendzion – osoba fizyczna wykonująca czynności brokerskie,

Adrian Lendzion – osoba fizyczna wykonująca czynności brokerskie,

Sylwia Deorowicz – osoba fizyczna wykonująca czynności brokerskie.

Z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej w zakresie dystrybucji ubezpieczeń Spółka posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1085).  Okres ubezpieczenia od 27.08.2020 r. do 26.08.2021 r.

Z wyrazami szacunku,

zarząd „TC Broker” spółka z o.o.

Jakub Jakubowski

Tomasz Lendzion

Aktualności TC Broker

Prawo transportowe

Prawo transportowe

Co kupujący ubezpieczenie transportowe wiedzieć powinien.Polska branża transportowa to kilkadziesiąt tysięcy podmiotów, które na co dzień mają do...

czytaj dalej
Listy przewozowe CMR

Listy przewozowe CMR

Od dzisiaj w Polsce można używać elektronicznych listów przewozowych CMR, ale czy na perwno? W dniu dzisiejszym w Polsce wejdą w życie...

czytaj dalej
Przykład 4

Przykład 4

Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy post. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać! Każdy z modułów bloga domyślnie wyświetla najnowszy...

czytaj dalej

Umów rozmowę

Stawiamy na rozmowę, abyśmy mogli poznać Państwa oczekiwania i wspólnie ustalić działanie celem zapewnienia Państwu bezpieczeństwa ubezpieczeniowego.

+48 888 816 408

Adres

"TC Broker" sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39

02-672 Warszawa

Oddział Olsztyn

ul. Jagiellończyka 31 lokal U3

10-062 Olsztyn

Telefon: +48 664 026 301

Telefon: +48 662 026 033

E-mail: kontakt@tcbroker.pl

NIP 7393753822, REGON 280418403

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328864 kapitał zakładowy 100.000 zł zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 1595/09 z dnia 22.09.2009 r. na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń

Kontakt

8 + 9 =