To co my proponujemy można objąć poniższą procedurą:

  • określenie poziomu świadomości zagrożeń,
  • identyfikację ryzyk, analiza aktualnych umów,
  • określenie zakresów odpowiedzialności pracowników ( w szczególności kierowców),
  • wyznaczenie mapy cedowanych ryzyk,
  • przygotowanie programu ubezpieczeniowego,
  • zebranie i opracowanie ofert ubezpieczenia,
  • rekomendację dla najlepszej oferty.

Celem zawarcia każdej umowy w tym umowy ubezpieczenia jest osiągnięcie jakiejś korzyści. Koncentrowanie się jedynie na cenie ubezpieczenia w ubezpieczeniach transportowych prowadzi tylko do zatrzymywania ryzyka na udziale własnym, co w praktyce przekłada sie na bardzo wąskim zakresie ubezpieczenia oferowanego przez ubezpieczyciela.

Każdy z przewoźników powinien odpowiedzieć sobie na pytanie w jakim celu umowa ubezpieczenia jest zawierana?

Czy po to aby spedytor lub inny operator miał dokument, dzięki któremu pojazdy przewoźnika zostaną załadowane, czy też w celu zabezpieczenia przed szkodą tj., jeśli nastąpi uszkodzenie ładunku podczas transportu, to wtedy w sposób profesjonalny ubezpieczyciel będzie prowadził powstałą szkodę i jeśli zajdzie potrzeba wypłaci odszkodowanie osobie uprawnionej.