Podejście obiektywne - optymalne postępowanie przedsiębiorcy i wszystkich jego pracowników i osób zaangażowanych w proces transportowy w celu nie dopuszczenia do powstania szkody.

Elementy prewencji obiektywnej:

 • minimalizacja ilości i wielkości szkód,
 • minimalizacja kosztów towarzyszących zdarzeniom szkodowym oraz samym szkodom,
 • przygotowanie na niezaplanowane zdarzenia - plany awaryjne,
 • doskonalenie procedur obowiązujących wszystkich pracowników w firmie,
 • wyciąganiu konsekwencji służbowych lub w ostateczności eliminacji szkodowych kierowców,
 • działania prewencyjne ubezpieczycieli.

Podejście subiektywne - to takie zabezpieczenie interesu przewoźnika lub każdego innego podmiotu w łańcuchu transportowym minimalizujące straty pozostające na jego ryzyku.

Elementy prewencji subiektywnej

 • znajomość regulacji prawnych regulujących branżę transportową w szczególności CMR i Ustawę Prawo Przewozowe,
 • dokładną analizę zawieranych umów,
 • negocjację umów ubezpieczenia zmierzającą do uzyskania realnego zakresu ubezpieczenia przez eliminację wyłączeń,
 • sprawdzanie dokumentów przewozowych,
 • powiadamianie ubezpieczyciela o każdym zdarzeniu z którego może zostać zgłoszona szkoda,
 • wybór najlepszych ofert ubezpieczeniowych zabezpieczających interes przewoźnika (cena jest w praktyce najczęściej ostatnim kryterium wyboru).

Rolą brokera jest przygotowanie ubezpieczenia, które w maksymalnym stopniu zabezpieczy przewoźnika w zakresie przejęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela.

Głównym przedmiotem negocjacji warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego jest:

 • wina umyślna i rażące niedbalstwo,
 • grupy ładunków i zakres terytorialny
 • postój na parkingu niestrzeżonym - doprecyzowanie pojęć,
 • postój na parkingu niestrzeżonym,
 • relacje przewoźników w przewozach z przewoźnikiem dalszym (sukcesywnym/podwykonawcą),
 • definicja listu przewozowego
 • kosztów utylizacji i działań zmierzających do zapobieżenia lub/i minimalizacji szkody.